1 สิงหาคม 2564 ร่วมติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและถ่ายภาพเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การผลิตภัณฑ์ใหม่  ข้าวเกรียบเห็ด  แหนมเห็ดนางฟ้าและข้าวเกรียบขนุน ที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

ความคิดเห็น