วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวบา 9.30-11.30 น. ประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น