เช้าวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สอนวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ให้กับสาขาวิชานาฎศิลป์ ชั้นปีที่ 3 หมู๋ 1 ในรูปแบบ MS TEAM

ความคิดเห็น