ผู้วิจัย

สหภาพ นอกไธสง1* อภิสิทธิ์ สติพา2 และ สกรณ์ บุษบง3

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอ การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง การพัฒนาอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ยาในรูปแบบแคปซูลสำหรับผู้ป่วยที่สร้างและพัฒนาขึ้นในงานโครงงานนี้จะประกอบด้วยสามส่วนสำคัญ คือ ส่วนของการออกแบบสร้างระบบเครื่องจ่ายยา ซึ่งทำหน้าที่นับและจ่ายยาที่มีรูปร่างขนาดต่าง ๆ กัน สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการนับยา โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมการทำงาน ส่วนที่สองจะเกี่ยวกับการออกแบบสร้างวงจรเชื่อมโยงสื่อสาร โดยการใช้ NETPIE เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างเครื่องจ่ายยากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Node MCU ในการรับข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชัน และส่งต่อไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่วนที่สามจะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบจ่ายยา ซึ่งสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล เก็บข้อมูล และแสดงผลของข้อมูลยาได้ ในโครงงานนี้ได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบระบบจ่ายยา เพื่อใช้ในสถานพยาบาลที่มีคนไข้จำนวนมากและมีจำนวนยาจำนวนมากที่ต้องนับเพื่อนำจ่ายผู้ป่วย ผู้พัฒนาได้ทำการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบมีคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม

กัณฐัศว์ ติภู และ ณัฐวัตร รัฐศรี.(2559).เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบรรจุยา พร้อมจ่าย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,กรุงเทพมหานคร นัฐพล มาเกาะ และคณะ.(2559).การสร้างเครื่องนับเม็ดยา.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,เชียงใหม่ อรวรรณ โจมภาค.(2561). การศึกษาคุณลักษณะโฟร์โตเซนเซอร์ของเครื่องนับเม็ดยา.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ,กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอ การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง การพัฒนาอุปกรณ์
บรรจุภัณฑ์ยาในรูปแบบแคปซูลสำหรับผู้ป่วยที่สร้างและพัฒนาขึ้นในงานโครงงานนี้จะประกอบด้วยสามส่วนสำคัญ คือ
ส่วนของการออกแบบสร้างระบบเครื่องจ่ายยา ซึ่งทำหน้าที่นับและจ่ายยาที่มีรูปร่างขนาดต่าง ๆ กัน สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการนับยา โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมการทำงาน ส่วนที่สองจะเกี่ยวกับการออกแบบสร้างวงจรเชื่อมโยงสื่อสาร โดยการใช้ NETPIE เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างเครื่องจ่ายยากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Node MCU ในการรับข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชัน และส่งต่อไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่วนที่สามจะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบจ่ายยา ซึ่งสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล เก็บข้อมูล และแสดงผลของข้อมูลยาได้ ในโครงงานนี้ได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบระบบจ่ายยา เพื่อใช้ในสถานพยาบาลที่มีคนไข้จำนวนมากและมีจำนวนยาจำนวนมากที่ต้องนับเพื่อนำจ่ายผู้ป่วย
ผู้พัฒนาได้ทำการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบมีคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ไฟล์แนบ

pdf 2725-สหภาพ นอกไธสง และคณะ

ขนาดไฟล์ 214 KB | จำนวนดาวน์โหลด 262 ครั้ง

ความคิดเห็น