เข้าร่วมโครงการการติดตามการพัฒนา
และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น ๒ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น