• จัดอบรมเรื่องการผลิตกล่องสบู่ โคมไฟ และฝาชี ทีาบ้านกลันทา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t)

ความคิดเห็น