วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดย ศ.ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ

ความคิดเห็น