✍🏷20 มิถุนายน 2564 ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน 👫 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 🥰☘ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี , อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้ให้แนวทางและคำแนะนำแก่นักศึกษาวิศวกรสังคมเป็นอย่างดี ☘🥰ขอขอบคุณ แม่แม้น อาญาเมือง ผู้ให้บ้านหมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำลูกประคบสมุนไพรบ้านใหม่หมู่ 4 ที่มาร่วมให้ข้อเสนอแนะค่ะ #วิศวกรสังคม #ลูกประคบสมุนไพร #สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

https://www.youtube.com/watch?v=oeGFjhcWnRs

 

ความคิดเห็น