สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้จัดอบรม
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร 30 ชม.
โดย อาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม เป็นวิทยากร

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564

 

ความคิดเห็น