(2 มิ.ย. 64) ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ติดตามการแก้ I ในรายวิชาต่างๆ ให้คำชี้แนะแก่นักศึกษษที่เกรดเฉลี่ยต่ำ ให้คำปรึกษาการลงทะเบียนเรียน สอบถามปัญหาในการเรียน และอื่นๆ

ความคิดเห็น