วันนี้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กมารพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฟื่อฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญยเสนอ  ตรีวิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษสุดา บูรณพันศักดิ์

การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้สามารถประมวลให้กระชับ ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างโดยผ่านกระบวนการอำนวยความสะดวกจากผู้สอน ฉะนั้นผู้สอนต้องต้องออกแบบการสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องมีเป้าหมายในการเรียนแต่ละครั้งให้ชัดเจน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงให้ความสำคัญเป็นหลักในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือ

  1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการเรียน
  2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ และการคิดขั้นสูง (วิเคราะห์ สังเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ)
  3. การวัดและประเมินผล เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

 

ความคิดเห็น