หน่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยและนโยบายสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย”
กิจกรรมจัดในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
โดยวิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (สกสว.)
2. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทางช่องทางดังนี้
Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/93614883514…

Meeting ID: 936 1488 3514
Passcode: 958061

ความคิดเห็น