วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ประชุมกลุ่มอาจารย์กรรมการหลักสูตร โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกิจกรรมรณรงค์ต้านโควิด 19

ความคิดเห็น