ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 เป็นวิทยากร โครงการเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ให้กับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน microsoft team

 

ความคิดเห็น