วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดงานก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิจัย อาคาร 1 ชั้น 1

ความคิดเห็น