“DIGITAL TRANSFORMATION IN THAILAND EDUCATION”
การปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัลกับการศึกษาไทย

ในวันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

09.00 – 12.00 น.
จัดสัมมนาโดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📝 ลงทะเบียนได้ที่
📝 ลิงค์สำหรับเข้าร่วมสัมมนา
  

 

ความคิดเห็น