🍂🍂 ผู้สนับสนุน 🍂🍂

🌾🌾 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
🌾🌾 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ____________________________________________________________🍂🍂
🌾 ศิลปิน : ครูชลธิชา สายเนตร อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร อาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
🌾 คำร้อง : ครูชลธิชา สายเนตร และอาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
🌾 ผู้เรียบเรียง : อาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
🌾 บันทึกเสียง : Zaleng studio one
🌾 ตัดต่อ/ถ่ายทำ : อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม นายชนาธิป ดาวเรืองรัมย์ นายเกษม เขื่อนมั่น
🌾 อำนวยการสร้าง : อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม นายชาติชาย ศรีษะนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์กนิษฐา จอดนอก

ความคิดเห็น