ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยโดยการอนุรักษ์มรดกไทยแต่งชุดไทยเข้าร่วมงานโดยในกิจกรรมนี้มีการแสดงเปิดงานและการละเล่นไทยที่น่าสนใจซึ่งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

ความคิดเห็น