ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับ มัธยมศึกษา โดยในหัวข้อ

พหุนามและการแยกตัวประกอบ วิทยากรโดย ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ และ ผศ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง

การประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละ วิทยากรโดย อ.สมภพ กาญจนะ และ อ.วิชญาพร จันทะนันท์

การประยุกต์คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น เพื่อแก้ปัญหาฯ วิทยากรโดย ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด

ความคิดเห็น