กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา และ การแข่งขันขัน IoT Hackathon 2021 Gen R เพื่อเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Industrial IoT แบบเข้มข้น (ออกแบบระบบ ติดตั้ง ใช้งาน ดูแลรักษา) ให้กับครูและนักเรียนระดับ ปวส. ของสถาบันอาชีวศึกษาใน เขตพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมายในการสร้างแรงงานวิชาชีพขั้นสูงเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท ห้องระยองแกรนด์บอลรูม จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น