โครงการวิจัยย่อยที่ 3
การศึกษาปริมาณการกักเก็บน้ำและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งน้ำผิวดินในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น