กำหนดการ

กิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาและยกะรดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 1 เมษายน  2564

ณ ศาสลาเอกประสงค์  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

   

ความคิดเห็น