ร่วมเสนอชื่อเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ (ก.อ.ม.) และเลือกผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน​และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน​ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 1 เมษายน 2564

ความคิดเห็น