อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ Credit Bank & Credit Transfer” บรรยายและนำปฏิบัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ: นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ความคิดเห็น