พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยได้จัดทำข้อมูลต่างๆ ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป ชาวต่างชาติ สามารถดูข้อมูลในส่วนของภาษาอังกฤษได้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น