วันที่ 31 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ผ่านสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ ”  โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ภายในโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตพื้นที่อำเภอกระสัง ในโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2564 ได้ร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ผ่านสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตพื้นที่อำเภอกระสัง ในโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2564 จำนวน  8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชนคนทอผ้าบ้านกลัน หมู่ที่ 4 บ้านกลัน ตำบลเมืองไผ่ /กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง /กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน /กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ /กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านลำดวน หมู่ 11 ตำบลลำดวน / กลุ่มสัมมาชีพ ชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ตำบลสองชั้น / กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านหนองครอบ /กลุ่มปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น  2. อาจารย์และนักศึกษาในโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 คน และ 3. ผู้สนใจจำนวนกว่า 10 คน ได้รับเกียรติจาก โดย คุณณัฐธนัญ กุลระพีกร พิธีกรและโปรดิวเซอร์ บริษัททีวีบูรพา จำกัด อาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และการอำนวยความสะดวกอย่างดีจากท่านพัฒนาการ และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น