0001601  การสื่อสารด้าวยเทคโนโลยีดิทจิทัล

ความหมาย หลักการ และความสำคัญของระบบเครือข่ายดิจิทัล  โพรโทคอล การสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายดิจิทัล การทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันสำนักงานบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ การแบ่งปันทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลขั้นสูง การใช้งานเว็บบล็อก การเพิ่มประสิทธิภาพการถูกค้นพบบนอินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หลักการเปิดรับการเข้าถึงและการเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การประเมินคุณค่าของสื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ การถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย ภัยคุกคามจากการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

โดยสามารถแบ่งออกมาเป็นบทเรียน และเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายดิจิทัล

ความหมาย หลักการ และความสำคัญของระบบเครือข่ายดิจิทัล  โพรโทคอล การสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล

บทที่ 2. เทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบเครือข่ายดิจิทัล

ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายดิจิทัล

บทที่ 3 แอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

แอปพลิเคชัน การทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันสำนักงานบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

บทที่ 4 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการค้นหา

การแบ่งปันทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลขั้นสูง

บทที่ 5 เว็บบล็อกและการเผยแพร่

การใช้งานเว็บบล็อก การเพิ่มประสิทธิภาพการถูกค้นพบบนอินเทอร์เน็ต

บทที่ 6 สื่อสังคมออนไลน์

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หลักการเปิดรับการเข้าถึงและการเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล

บทที่ 7 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

การประเมินคุณค่าของสื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ การถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย

บทที่ 8 จริยธรรมและความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

ภัยคุกคามจากการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ความคิดเห็น