ผู้วิจัย

กิตติศักดิ์ นามวิชา, มณีนุช ให้ศิริกุล, ศักดิ์ชัย ศรีกลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ครั้งนี้เป􀀩นการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบทาบาตะ โดยมี วัตถุประสงค􀀊เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล􀀴ามเนื้อของนักศึกษาชาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร􀀊การ กีฬา ป􀀕การศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร􀀊 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย􀀊 เป􀀩นการศึกษาด􀀴วยรูปแบบการ วิจัยกึ่งทดลอง กลุ􀀺มตัวอย􀀺างมี จำนวน 18 คน โดยเครื่องมือที่ใช􀀴 คือ การทดสอบแรงต􀀴านด􀀴วยน้ำหนักตัว และวิเคราะห􀀊ข􀀴อมูลด􀀴วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test ได􀀴แก􀀺 ค􀀺าเฉลี่ย และค􀀺าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว􀀺า 1) ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล􀀴ามเนื้อของนักศึกษาชายกลุ􀀺ม ทดลองก􀀺อนและหลังการทดลอง พบว􀀺า มีความแตกต􀀺างอย􀀺างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล􀀴ามเนื้อของนักศึกษาชายกลุ􀀺มทดลองและกลุ􀀺มควบคุมภายหลัง การทดลอง พบว􀀺า มีความแตกต􀀺างอย􀀺างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว􀀺า ผลของการฝ􀁅กโดยใช􀀴 โปรแกรมการออกกำลังกายแบบทาบาตะมีผลต􀀺อความแข็งแรงของกล􀀴ามเนื้อ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะ เป􀀩นประโยชน􀀊ในการนำไปใช􀀴ฝ􀁅กให􀀴กับนักกีฬาต􀀺อไป

ไฟล์แนบ

pdf 242247-Article Text-842465-4-10-20210226

ขนาดไฟล์ 234 KB | จำนวนดาวน์โหลด 248 ครั้ง

ความคิดเห็น