คณะกรรมการโครงการพัฒนากระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในตามกรอบอ้างอิงสหภาพยุโรป CEFR ระดับ B1

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบัรีรัมย์

และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น