วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นประธานการประชุม และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และมอบเกียรติบัตรกับคณาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนดีเด่นจากนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563

ความคิดเห็น