วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GeoGebra ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

ความคิดเห็น