ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมพุทธน้ำบุษย์ อาคาร 22 เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น