โครงการส่งเสริมความผูกพัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร และสืบสานวัฒนธรรมทไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 1 อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น