ได้รับเชิญเป็นวอทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมืออาชีพด้านการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานวิจัย
14-15 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น