ในวันที่ 12 -13 กันยายน 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ ในหัวข้อดังนี้

กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดย อ.สมภพ กาญจนะ

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดย ผศ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง

ความคิดเห็น