ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกประชาชนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะที่ 3 ในวันที่ 22 มกราคม 2564

ความคิดเห็น