20 กุมภาพันธ์ 2564 นำเสนอความก้าวหน้าโครงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ”

ความคิดเห็น