วิทยากรอบรมในโครงการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564  โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูปแก่ผู้ที่สนใจ และให้ความรู้แนะนำการบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงวัย นำทีมโดยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น