คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการติดตามประเมินผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและผู้นำชุมชน 11 โครงการฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอฯ

ความคิดเห็น