นำเสนอผลงานวิจัย ใน การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในทศวรรษหน้า : (ค.ศ. 2021-2030) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยมีรูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าร่วมด้วยเปลือกถั่วลิสงสำหรับผลิตแท่งเพาะชาเพื่อการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรในชุมชน” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  (ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ความคิดเห็น