วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” โดยอาจารย์จงกล  ศิริประภา และอาจารย์ปัทมาวดี
วงษ์เกิด  ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และออกแบบการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (story telling) ของผลิตภัณฑ์ชุม (OTOP) และการจัดทำตลาดสื่อออนไลน์ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองรักษ์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณบานชื่น ชุมเย็น ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับและร่วมถอดบทเรียน

 

ความคิดเห็น