นำทีมยุวชนอาสา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ร่วมกับชุมชนที่กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหนองครอบ
ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” โดยอาจารย์จงกล  ศิริประภา และอาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด  ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และออกแบบการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (story telling) ของผลิตภัณฑ์ชุม (OTOP) และการจัดทำตลาดสื่อออนไลน์ ที่กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหนองครอบ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น