วันที่ 31 มกราคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่กลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน อำเภอกระสัง  ผ้าไหมที่นี่มีลักษณะโดนเด่นคือลายมัดหมี่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ สีสันสดใส และทอผ้าไหมกันทั้งหมู่บ้าน

 

 

ความคิดเห็น