งานประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19 ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

ความคิดเห็น