การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 27-28 มกราคม 2564

ความคิดเห็น