เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft In Education ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น