วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 28 คน ลงพื้นที่ตำบลสวายจีก เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล หลังจากที่ได้อบรมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา #นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ปราชญ์ในชุมชน ผู้รู้ในชุมชน เพื่อค้นหาสถานภาพ​ ศักยภาพ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป โดยได้ดำเนินการที่หมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  #กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ความคิดเห็น