ผู้วิจัย

อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา

บทคัดย่อ

การยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ หรือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน แก้ปัญหาความยากจน ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบลๆ สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจนการดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยฝึกและพัฒนาทักษะให้นักศึกษา และบัณฑิต ได้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ เกี่ยวกับกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาตำบลของมหาวิทยาลัย จะใช้ข้อมูลในชุมชนที่มีการจัดเก็บรวบรวม (Big Data) มาทำการวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมตามสภาพปัญหา ศักยภาพและบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ร่วมกับการบูรณาการโครงการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีจำนวนมากที่ไปลงพื้นที่หรือชุมชน รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับการทำงานของ อว. ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ในระดับจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบุรีรัมย์ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เป็นพื้นที่ ที่มีป่าทึบเมื่อประมาณ 150 ปี มีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวน มีนายดำ เป็นชาวร้อยเอ็ดเข้ามาตั้งรกราก ปัจจุบัน บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มีภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่าย มีความสามัคคีปรองดอง ชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในปี 2556 บ้านสนวนนอกเริ่มเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว แรกๆก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่นี่มีต้นทุนทางปัญญา ทุนทางธรรมชาติ เยอะมาก จึงรวมรวมความรู้สู่งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องการทอผ้าไหม การทำเกษตรอินทรีย์ การทำขนมสูตรโบราญ การจักสาน และอื่นๆ มากมาย จนในที่สุดก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสาย ในปีนี้(2561) ยังไม่มีวันว่างเลย หากนับรวมๆแล้วรายได้ที่เข้ามาทุกวันในชุมชนเฉลี่ยวันละประมาณ 100,000 บาท แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหม บ้านสนวนนอก มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้าคอยอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ไหมตั้งแต่เริ่มแรก ดังนี้ การปลุกหม่อน-เก็บใบหม่อน ชมและเรียนรู้การปลูกหม่อน/ชำต้นหม่อน/เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหม สาวไหม ชมและเรียนรู้การเลี้ยงไหม/ ให้อาหารตัวไหม/สาวไหมจากตัวดักแด้ แถมมีบ้านพัก Home Stay ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกวัน ซึ่ง บ้านสนวนนอก มีโฮมสเตย์สะอาดน่าอยู่ให้พักไม่น้อยกว่า 15 หลัง ค่าที่พักรวมอาหารเช้าราคาย่อมเยา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ภาครัฐจะลงไปดำเนินการในพื้นที่หรือชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีหน้าที่และพันธกิจในการพัฒนาชุมชน มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมจะทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงาน บูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)

หน่วยงานการอ้างอิง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ
#SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบ

jpg 156800722_4597039536989276_8533633004193482638_n

ขนาดไฟล์ 56 KB | จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

jpg 154676081_4597039626989267_6396884013818499760_n

ขนาดไฟล์ 61 KB | จำนวนดาวน์โหลด 110 ครั้ง

jpg 154689628_4597039646989265_2573647830894337823_n

ขนาดไฟล์ 73 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

jpg 155498996_4597039526989277_6015966545307607212_n

ขนาดไฟล์ 77 KB | จำนวนดาวน์โหลด 123 ครั้ง

ความคิดเห็น