ราชภัฏวิศวกรสังคมศึกษาข้อมูลชุมชน
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 28 คน ลงพื้นที่ตำบลสวายจีก เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล หลังจากที่ได้อบรมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ปราชญ์ในชุมชน ผู้รู้ในชุมชน เพื่อค้นหาสถานภาพ​ ศักยภาพ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป โดยได้ดำเนินการที่บ้านสวายจีก หมู่ 1 หมู่ 2 บ้านใหม่ 4 และหมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ความคิดเห็น