เข้ารับการอบรม “ราชภัฏวิศวกรสังคม”
…..10-13 พฤศจิกายน 2563 มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม “ การสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้นักศึกษา ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 วาว-นางสาวพฤษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมด้วย เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาขยายผลในมหาวิทยาลัยต่อไป …..การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากมาย นอกจากจะได้องค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบแล้ว ยังสามารถนำมาบูรณาการสำหรับการสอนนักศึกษา เพื่อพัฒนาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยต่อไป

ความคิดเห็น